Islamisering? Mångkulturellt kaos? Mera "excel-demografi".

Om problem och påfrestningar

Läste precis lite alarmistiska kommentarer om Sverige. T ex tidigare denna veckan på Infidel Bloggers Alliance. Från 2005 på Snapphanen en bloggpost om en upprörande händelse en dansk som jobbar som lärare på en Malmöskola fick bevittna. Vidare hittar jag exempelvis detta reportage från Fox News år 2005, men som i dag nog skulle kunna stå i vilken åtminstone skånsk tidning som helst, refererande till situationen i Malmö (där Ilmar Reepalu nu ber regeringen att tvinga andra kommuner att ta emot fler invandrare; Expressen)
MALMO, Sweden — Swedish authorities in the southern city of Malmo ... have been busy with a sudden influx of Muslim immigrants — 90 percent of whom are unemployed and many who are angry and taking it out on the country that took them in.

"If we park our car it will be damaged — so we have to go very often in two vehicles, one just to protect the other vehicle," said Rolf Landgren, a Malmo police officer.

Fear of violence has changed the way police, firemen and emergency workers do their jobs.

There are some neighborhoods Swedish ambulance drivers will not go to without a police escort. Angry crowds have threatened them, telling them which patient to take and which ones to leave behind.

Because Sweden has some of the most liberal asylum laws in Europe, one quarter of Malmo's 250,000 population is now Muslim, changing the face and the idea of what it means to be Swedish. Asylum seekers may bring spouses, brothers and grandparents with them. Civil servants say the city is swamped.

"You have 1,000 students in a Swedish school. How many are Swedes? Two," said Lars Birgersson, principal of the Rosengrad School.

Students arrive at age 10 or 12 from countries like Iraq, Iran and Lebanon with no knowledge of Swedish; some have never been to school at all and many classes require interpreters.

Still, more than half won't graduate.

"They are not a part of Swedish society, so to speak. It is difficult for them to get inside society," said Torsten Elofsson of the Malmo Police Department.

However, they are the most rapidly growing segment of Swedish society — outsiders who are already inside, posing a challenge to legendary Swedish tolerance that has now been stretched to the breaking point.

Malmo's main mosque was recently set ablaze by arsonists. When firefighters arrived on the scene, they were attacked by stone throwers.


Demografi-klur

Tydligen oroas vissa i omvärlden för att Sverige ska bli ett land som islamiseras, men hur troligt är det? För nån vecka sedan bloggade jag ju ett par grafer på hur andelen etnisk svensk befolkning respektive invandrare, dels muslimer och dels ickemuslimer, skulle kunna utvecklas under detta sekel.

[UPPDATERING: De beräkningar som gjorts för graferna nedan är inte korrekta. Tillväxten av invandrargrupper underskattas nog, men bortsett från det är beskrivna utgångspunkter och principer riktiga, liksom tendenser och kommentarer i hög grad är relevanta. Vill dock hänvisa till min senaste beräkning. /Magnus]

Har förbättrat beräkningen lite, men modellen tar dock ännu inte hänsyn till hur födslotalen hos invandrarna på grund av deras lägre genomsnittsålder bör vara högre samt dödligheten något lägre. Detta bör ge ett fel, en underskattning av tillväxten hos de två kategorierna med invandrarbakgrund. Fortfarande är antal födda barn per kvinna i invandrargrupperna godtyckligt valt, men ändå utifrån indikationer i SCB:s statistik för förorter. Vidare motsvarar i beräkningen 2,0 barn per kvinna reproduktionstalet (d v s antal födda per kvinna vid oförändrad befolkningsstorlek), medan det i verkligheten är närmare 2,2 barn per kvinna. Vidare förutsätts att en livstid är 80 år samt att en helt jämn åldersfördelning råder inom samtliga grupper. Vidare gäller att grupperna betraktas som helt isolerade från varandra över tiden, d v s förhållanden mellan grupper anses inte ske här, vilket naturligtvis innebär att själva beräkningsresultatet har ett ...s a s avstånd till verkligheten och därmed inte är helt relevant.

Den numerära utgångspunkten för valda befolkningskategorier har bland annat utgått från uppgifter i SCB:s senaste demografirapport och lagt på 7 450 000 etniska svenskar, 1 200 000 ickemuslimska invandrare samt 350 000 muslimska invandrare, totalt 9 000 000 personer. Antal muslimer är valt mellan den lägsta och högsta uppgift jag sett (där den högsta uppgiften, 450 000, angetts av Sveriges Muslimska Förbund medan den lägsta uppgiften, högst 300 000, bland annat har nämnts i P1-programmet "Människor och tro").

Att jag som "hög invandringsnivå" väljer 30 000 ickemuslimska respektive 20 000 muslimska invandrare bygger på det förra årets rekordhöga invandring som ser ut att bli minst lika stor i år, där bland annat nettoinvandringen (invandring minus utvandring/"återvandring") från Afrika och Asien var drygt 31 000 personer, där många kommit från islamiska länder. Så här ser den utomnordiska nettonínvandringen ut för år 2006:

13000 EU25 utom Norden
9600 Europa utom EU25 och Norden
6900 Afrika
24200 Asien
100 Nordamerika
1600 Sydamerika
100 Oceanien
1800 Okänt/statslös

57300 SUMMA utomnordisk nettoinvandring

Som "låg invandring" här jag valt en nivå som något drygt kan sägas motsvara den Danmark hade förra året, cirka 7000 personer. Nämligen 15000 personer, fördelat på 5000 muslimer och 10000 ickemuslimer. Andel muslimer av invandrarna saknar jag dock statistisk grund för, utan har endast gjort en ren gissning baserad på dagens invandrares ursprungsländer.


Att jag som "hög utvandring" valt 10 000 etniska svenskar beror dels på att detta motsvarar de senaste två årens ovanligt höga nettoutvandring av etniska svenskar (d v s inte första eller andra generationens invandrare) samt att det vid en ganska hög andel invandrare i samhället tycks finnas ett samband mellan andel invandrare och flytt av ursprungsbefolkningen. Detta har vi ju sett i exempelvis östra Tyskland eller i våra svenska förorter. Jag väljer vidare den lägre nivån 5000 personer vid "låg invandring" då den nivån motsvarar ett genomsnitt av det senaste decenniets nettoutvandring. Jag utgår alltså från att utvandring på grund av missnöje med andel invandrare i dag inte är nämnvärd (d v s att senaste decenniets mellan 1500 och 9500 utvandrade är normal i en internationell ekonomi), men även att en hög invandring kan generera en högre utvandring. (Dock tas här inte hänsyn till dynamiska förändringar, vare sig beträffande en växande utvandring som följd av hög andel invandrare eller sådant som en ökad anhöriginvandring, utan in- och utvandringstal är konstanta.)


De fyra prognoserna nedan är följande:

1. Hög in-/utvandring samt höga födslotal hos invandrare.
2. Låg in-/utvandring samt höga födslotal hos invandrare.
3. Hög in-/utvandring samt låga födslotal hos invandrare.
4. Låg in-/utvandring samt låga födslotal hos invandrare.


Viktigt: Tillväxten hos invandrargrupperna i förhållande till befolkningsutvecklingen för etniska svenskar är i denna undersökning på ett par sätt underskattad. Nämligen genom att åldersstrukturens påverkan på födslotal inte har tagits korrekt hänsyn till samt att det verkliga högre reproduktionstalet -- än det som beräkningarna utgår ifrån -- får relativt större betydelse för gruppen etniska svenskar och för denna grupps minskning. Detta eftersom denna grupp är större samt saknar tillskott från invandring.

Observera: Jag kan egentligen inget om ämnet demografi (men är hygglig på matematik), så vill ni veta något vetenskapligt riktigt och korrekt demografi, läs typ Wikipedia (demografi, Sveriges demografi), som nämner en prognos för befolkning som helhet, eller en bok i ämnet... Poängen med beräkningarna här var att på ett förenklat sätt få en uppfatting av hur olika invandring och olika födslotal påverkar den demografiska utvecklingen med avseende på etnicitet.

--------------------------------------------------------------------

Prognos 1

Kommande 80 år med in- och utvandringsnivåer nära dagens svenska. Använda värden:

Årlig nettoutvandring av etniska svenskar: 10 000 personer
Årlig nettoinvandring av ickemuslimer / muslimer: 30 000 / 20 000 personer
Antal födda barn per etnisk svensk / ickemuslimsk / muslimsk kvinna: 1,72 / 2,1 / 2,6 ("högt")Funderingar:
En ganska dramatisk förändring där etniska svenskar kommer i minoritet omkring år 2075. Muslimerna passerar 15 procent av befolkningen och torde under denna tid kunna bli en erkänd officiell religion i Sverige, vid sidan av kristendomen. (Men med de progressiva ärkebiskopar vi har och har haft tror jag iofs att islam kan bli officiell religion när som helst...) Jag tror dock inte att denne snabba förändring kan ske med önskvärd integration. Ergo: Invandringen måste begränsas.

Notera även att den kraftiga minskningen i gruppen "etniska svenskar" (cirka 2,6 miljoner personer) i första hand beror på låga födelsetal (utvandringen i exemplet är 800 000 personer). Observera även att det låga födelsetalet i verkligheten skulle ge en än mer dramatisk befolkningsminskning, än dessa 1,8 miljoner människor, eftersom reproduktionstalet egentligen ligger närmare 2,2 barn per kvinna. En beräkning ger då att minskningen exklusive utvandring blir 2,9 miljoner personer (från 7,5 miljoner till 5,6 miljoner personer). På samma sätt sker en minskning av tillväxten i invandrargrupperna, men förhållandet mellan etniska svenskar och invandrare blir ändå större än i den här grafen (då tillväxten hos invandrargrupperna mest beror på invandring). Den totala befolkningen kommer istället för att öka att vara relativt konstant.

--------------------------------------------------------------------

Prognos 2

Kommande 80 år med invandringsnivå nära dagens danska. Använda värden:

Årlig nettoutvandring av etniska svenskar: 5 000 personer
Årlig nettoinvandring av ickemuslimer / muslimer: 10 000 / 5 000 personer
Antal födda barn per etnisk svensk / ickemuslimsk / muslimsk kvinna: 1,72 / 2,1 / 2,6 ("högt")Funderingar:
Även här måste nämnas att minskningen av etniska svenskar torde vara större

Som ni ser sker det även en stor förändring här under kommande 80 år, men frågan är om inte denna förändring är långt mer hanterbar med avseende på försvar av vår kultur och -- frågan som föranledde denna lilla undersökning -- undvika en slags islamisering där krav från islam blir oss övermäktiga. Att Kina, med endast har cirka 1,6 procent muslimer, förbjuder visning av grisar under grisens år (se denna post) visar ju på problemets existens. Sålunda tror jag att integration här är möjlig, men endast om majoritetssamhällets värderingar och kultur står i förgrunden för en integration i hög grad baserad på assimilation. Att "av snällhet" kompromissa med majoritetskulturen, dess värderingsgrund och regler, tror jag skulle riskera lösa upp samhällsgemenskapen men kanske även skapa misstro mot invandrare som särbehandlas.

Med tanke på att reproduktionstalet i verkligheten är högre än 2,0 barn per kvinna kommer Sveriges totala befolkning att minska med cirka en miljon människor mer än vad grafen anger.

--------------------------------------------------------------------

Prognos 3

Kritik jag förväntar mig på första prognosen (den med hög invandring) är att antal födda barn per kvinna är för stort för invandrare. Om så är fallet lär det dock kompenseras -- i synnerhet inledningsvis -- av att invandrarna i snitt är yngre och därmed föder flera barn per invånare än etniska svenskar. (Svenskar med en s a s negativ demografisk utveckling.)

Så för att helt gardera mig lägger jag till följande prognos, med färre barn per kvinna hos invandrare. Om födslar per kvinna här är mer realistisk innebär nog ändå tidigare nämnda kompensation för att invandrare är yngre att en någorlunda realistisk utveckling snarare ligger någonstans mellan denna prognos och "prognos 1".

Kommande 80 år med in- och utvandringsnivåer nära dagens svenska. Använda värden:

Årlig nettoutvandring av etniska svenskar: 10 000 personer
Årlig nettoinvandring av ickemuslimer / muslimer: 30 000 / 20 000 personer
Antal födda barn per etnisk svensk / ickemuslimsk / muslimsk kvinna: 1,72 / 1,9 / 2,2 ("lågt")Funderingar:
Demografiutvecklingen här, med faktiskt måttliga födslotal för invandrare, torde visa att vi inte klarar av dagens invandringsnivå. Invandrarna fördubblas här i antal på 35-40 år medan andelen etniska svenskar passerar under halva befolkningen om cirka 80 år. I och med att Sverige redan har enorma integrationsproblem (kanske störst i Europa), och att möjligheten att upprätthålla ett stabilt majoritetssamhälle kan tänkas vara osäker med ökningen av andra kulturer enligt denna prognos (med låga födelsetal hos invandrare), tror jag att riskerna med dagens invandringsnivå måste tas på allvar. Det bör innebära att invandringen måste begränsas.

Med tanke på att reproduktionstalet i verkligheten är högre än 2,0 barn per kvinna kommer Sveriges totala befolkning istället för att öka att vara relativt konstant.

--------------------------------------------------------------------

Prognos 4

Kommande 80 år med invandringsnivå nära dagens danska. Använda värden:

Årlig nettoutvandring av etniska svenskar: 5 000 personer
Årlig nettoinvandring av ickemuslimer / muslimer: 10 000 / 5 000 personer
Antal födda barn per etnisk svensk / ickemuslimsk / muslimsk kvinna: 1,72 / 1,9 / 2,2 ("lågt")Funderingar:
Detta är alltså en demografisk utveckling som motsvarar vad "en dansk politik" skulle ge om vi för invandrare använder relativt måttliga födslotal.

Med tanke på att reproduktionstalet i verkligheten är högre än 2,0 barn per kvinna kommer Sveriges totala befolkning att minska med cirka en miljon människor mer än vad grafen anger.

--------------------------------------------------------------------

Slutsatser

Muslimer tycks på en mannaålder att som andel av befolkningen och i antal komma att öka antingen en och en halv gång (prognos 4) eller med en åttafaldig ökning (prognos 1), och utvecklingen beror framför allt på hur restriktiv invandringspolitik vi har. En islamisering i betydelsen att muslimer kommer i majoritet under närmaste mannaålder tycks alltså inte vara fallet, men då problem finns redan med relativt små muslimska minoriteter (såsom nämnda exempel i Kina) ska man nog inte utesluta stora risker med en långt större muslimsk minoritet än den vi har i dag. (**)

Beträffande prognoserna med hög invandring (1 och 3): En situation där etniska svenskar inom en mannaålder kommer i en slags minoritet, bör kunna ses som ett slags "fullskaleexperiment" vilket borde diskuteras öppet och kritiskt och därefter, om man nu skulle välja det, söka undvikas. Ett undvikande kan sannolikt endast ske genom en mer restriktiv invandringspolitik.

Ytterligare en reflektion är det kraftiga fallet av den etnisk svenska befolkningen och att det borde vara viktigt att fokusera på barnafödande där familjepolitik och en positiv syn på barn borde vara en nyckel!


-

(**) Medan detta skrivs hörs prästen på radiogudstjänsten, efter en predikan om öppna dörrar och inneslutande, avsluta sin bön med "allah akbar" -- *SUCK*! (Uppdatering: Se vem "prästen" var i kommentar.)


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Comments

3 Responses to “Islamisering? Mångkulturellt kaos? Mera "excel-demografi".”

Knute sa...
6 februari 2007 01:26

Integrationsminister Rikke Hvilshøj: "I Danmark er vi nået frem til den konklusion, at antallet betyder noget for integrationen. Svenskerne mener åbenbart noget andet."

Just det, i Sverige är vi bäst på invandring men sämst på integration.

JLPicard sa...
11 februari 2007 01:47

Återigen en utmärkt sammanställning, bra jobbat. Går gudstjänsten som avslutades med "Allahu Akbar" att styrka? Det där är ju ren skandal som nästan överstiger Storbritanniens undfallenhet.

Magnus sa...
23 februari 2007 02:53

Tackar, jlpicard!

Jag har kollat upp det där med "prästen". Predikan var det av någon för mig obegriplig anledning estradpoeten Bob Hansson som höll. Bönen avslutades i hans provokativa stil med "Allah Akbar och godmiddag" Att det var Bob viste jag inte och orden "och godmiddag" hörde jag inte första gången.

Jag kan göra en liten ljudfil på det där ...att spara för en, kanske förhoppningsvis, lite vettigare eftervärld? ;-) SD:s konservativa kultursyn, inkl vad fädernas kyrka beträffar, är nog inte så dum ändå.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.